Co to jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (GAP Insurance) pokrywa r�nic� mi�dzy wysoko�ci� odszkodowania ubezpieczeniowego a zobowi�zaniem kredytowym na po�yczce samochodowej lub umowie leasingowej. Ubezpieczenie to ma zastosowanie w przypadku kradzie�y lub ca�kowitej szkody auta, w wyniku kt�rej koszt naprawy przekracza aktualn� warto�� samochodu. Niekt�re banki czy firmy leasingowe wymagaj� takiego ubezpieczenia do momentu kiedy zobowi�zanie kredytowe lub leasingowe spadnie poni�ej warto�ci samochodu.

Ubezpieczenie to jest �ci�le zwi�zane z deprecjacj� - utrat� warto�ci samochodu w miar� up�ywu czasu. Ka�dy kto kupi� auto u dealera wie jak szybko mo�e ono straci� na warto�ci; wystarczy wyjecha� z salonu i warto�� samochodu mo�e spa�� nawet o kilka tysi�cy dolar�w. Tymczasem zobowi�zanie kredytowe nie zmieni�o si� ani o centa.

Koszt ubezpieczenia GAP nie jest wysoki i zazwyczaj wynosi od $20 do $50 na p� roku. Zale�y g��wnie od rodzaju i warto�ci samochodu. Jest on wy�szy dla samochod�w, kt�re szybko trac� na warto�ci i odwrotnie. Ubezpieczenie GAP mo�e by� dodane do ubezpieczenia samochodowego, po�yczki samochodowej lub umowy leasingowej.

Przyk�ad:

Za��my �e p� rok temu kupi�e� samoch�d za $25.000, wczoraj mia�e� powa�ny wypadek, ale na szcz�cie nikomu nic si� nie sta�o. Tw�j samoch�d jest doszcz�tnie zniszczony i firma ubezpieczeniowa decyduje o kasacji samochodu, wyceniaj�c jego aktualn� warto�� na $20,000. W banku okazuje si�, �e zosta�o Ci do sp�acenia jeszcze $23,000. Firma ubezpieczeniowa chce Ci wyp�aci� tylko $20,000 a Twoje zobowi�zanie kredytowe w banku wynosi $23,000. Brakuje Ci $3,000. No i co teraz? Je�eli mia�e� ubezpieczenie GAP - mo�esz by� spokojny; je�eli go nie mia�e� - r�nic� $3,000 b�dziesz musia� pokry� z w�asnej kieszeni.

Oszcz�d� do 30%


Regulamin | Polityka Prywatno�ci